تاریخ‌الشعرا ۲

خدا را ای رقیب امشب زمانی…زمانی دیده بر هم نه، بر هم نه… که من با لعل خاموشش نهانی… نهانی صد سخن دارم ..دارم 
(حافظ- شنگول- پس از هم‌خوابگی با همسر پیر فرزانه)
 

تاریخ‌الشعرا ۱

الا ای پیر فرزانه، مکن منعم ز میخانه\ که من در ترک پیمانه، دلی پیمان‌شکن دارم
(حافظ – جلسه‌ی الکاهولیک انانیموس)