شان سرود ابیات

آاای… به دنبال محمل سبک‌تر قدم زن…آخ …. به دنبال محمل سبک‌تر قدم زن…یابو با توام!
 

سعدی به سعی استاد

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
 یا ها ها ها هاهــــــــا هی ها ها ها ای دو هوست
سعدی به روایت شجریان